GRS şahadatnamasy

Guangye indi GRS kepilnamasy

Global gaýtadan işlenen standart (GRS), soňky önümdäki gaýtadan işlenen materiallaryň mazmunyny yzarlamak we barlamak üçin meýletin önüm standarty.Bu standart doly üpjünçilik zynjyryna degişlidir we yzarlanyşy, daşky gurşaw ýörelgelerini, sosial talaplary, himiki mazmuny we bellikleri çözýär.

XINXINGYA-is-GRS-kepillendirilen-Now3

GRS kepilnamasy näme we bu barada näme üçin alada etmeli?

Bu blog ýazgysyny okaýan bolsaňyz, belki-de biziň bilen birneme meňzeýärsiňiz - adamzadyň bu planetada edýän täsirlerinden habarly, adamzat pudagynyň hapalanmagyndan habarly we planetanyň görnüşi barada alada edýän bolsaňyz gerek! çagalarymyza gidýäris.Biziň ýaly, bu hakda bir zat etmegiň ýollaryny gözleýärsiňiz.Meselä goşman, çözgüdiň bir bölegi bolmak isleýärsiňiz.Biz bilen deň.

Global gaýtadan işlemek standarty (GRS) kepilnamasy gaýtadan işlenen materiallardan öndürilen önümler üçin edil şonuň ýaly edýär.Ilkibaşda 2008-nji ýylda işlenip düzülen GRS kepilnamasy, önümiň hakykatdanam gaýtadan ulanylýan mazmunynyň bardygyny tassyklaýan umumy standartdyr.GRS kepilnamasy, önümçilikde we önümçilikde üýtgeşmeleri amala aşyrmaga we ahyrky netijede dokma senagatynyň dünýäniň suwuna, topragyna, howasyna we adamlaryna edýän täsirini azaltmaga gönükdirilen global girdeji däl Dokma Bir Exchangeasy tarapyndan dolandyrylýar.

Guangye indi GRS kepillendirildi

Guangye hemişe ekologiýa taýdan durnukly işewürlik üçin ymtylsa-da, olary diňe bir tendensiýa däl-de, eýsem pudagyň belli bir geljegi hökmünde ykrar edip, daşky gurşawy goramak üçin başga bir şahadatnama aldy.

Trikota оста ussahanamyz, boýag we timarlaýyş fabriklerimiz, GRS şahadatnamasynyň görkezmelerine laýyklykda işlemek synanyşygymyza buýsanýarys.Wepaly müşderilerimiz bilen bilelikde aç-açan we ekologiýa taýdan arassa üpjünçilik zynjyryny ösdürip, zyýanly durnuksyz iş tejribesine garşy durmak isleýäris.

Dogry, GRS kepilnamamyz.

şahadatnama1