Biz hakda

Biziň kompaniýamyz

Professional Hytaý materigi trikota fabric mata üpjün ediji

Kompaniýanyň tertibi

“Shantou Guangye Trikting Co., Ltd.” 1986-njy ýylda döredildi. Şondan bäri biz Hytaýyň materik matalaryny esasy üpjün edijilerinden biri bolduk.Müşderilerimiz içerde we daşary ýurtlarda bolany üçin has hünärli hyzmat hödürlemek üçin içerki müşderi hyzmat bölümi we halkara müşderi hyzmat bölümi bar.

77,000 inedördül metrden gowrak iş meýdany we 100-e golaý tegelek trikota machine maşynlary, şeýle hem 20 sany deslapky sazlaýjy maşyn we mata funksiýasyny synagdan geçirýän oglan, biz bir bitewi çözgüt kompaniýasy, trikota fabric matalary boýamak we timarlamak işini üpjün edýäris. mata bahasy we müşderilerimiz üçin hil.Boýag we timarlaýyş fabrigimiz sintetiki matalary we ştapel ýüplük matalary boýamakda ýöriteleşendir.

takmynan1

Boýag we timarlaýyş fabrigimiz aşakdaky amallary üpjün edip biler, mysal üçin deslapky bejergiler, aýdym aýtmak, akartmak, gözlemek, mercerizasiýa we ş.m.köpQAsmatamyza göz ýetirmek üçin (hiliň kepili)sidealüçinmüşderilerimizden talaplar we daşky gurşaw standartlary.Fabrikimiz DANI tebigy mata boýag maşynlary, BENNINGER sowuk boýag maşynlary,bilensintetiki matalar üçin ideal ýokary temperatura we ýokary basyşly boýag maşynlary.

Mata synag ýigidimiz awtomatiki boýag düşüriji maşyn, rentgen enjamynyň aşagyndaky mata reňk synagy, mata formaldegid synag enjamy, mata deriniň reňkini barlamak üçin maşyn, mata sürtmek synag enjamy, matany gysmak synag enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Trikota process prosesi barada aýdylanda bolsa, ABŞ-dan, Awstraliýadan, Hytaýdan we başgalardan ýüplük satyn alýarys. Matamyzda aşakdaky ýüplükler ulanylýar: bambuk, ýüpek, pagta, etrap, modal, poliamid, gaýtadan işlenen poliester, CVC, TC, modal we pagta we ş.m.

Guruldy
+
Kwadrat metrleriň iş meýdany
+
Tegelek trikota Mach maşynlary
+
Ualyllyk önüm 20,000,000 Kg-dan gowrak

Mata üpjün ediji Ösüşe we materiallara ünsi jemleýär

Aşakdaky trikota structures gurluşlaryny hödürläp bileris:ýekeje forma, gapyrga 1x1, gapyrga 2x2, wafli, gulplama, pik, quakkard, iýmitlendiriji zolak ýa-da awtoulag zolagy, krep, skuba we ş.m.

Guangye bazaryň talaplaryny bilýär we ýeke özi gideniňizde material satyn almalara, bazara we önümi ösdürmäge we beýleki ýanaşyk meselelere ünsi jemleýär.

Çap etmegiň mümkinçilikleri Guangye edip biler:hemme zady çap etmek ýa-da paneli çap etmek.Printerlerimiz pigment boýaglaryny, reaktiw boýaglary we boýaglary dargatýarlar.Heatylylyk geçiriji we ýanmak, sublimasiýa çap etmek sanly ýa-da öçürilen görnüşde bolup biler.Ekranyň printerlerimiz suw esasly rezinler, rezin esasly wilkalar, çykaryjy syýa, folga, şöhlelendiriji we ýalpyldawuk wilkalar bilen işleýär.

Funksiýa mata görnüşleri:Mikroblara garşy bejergisi, Çalt guratmak, UV Günüň goragy, Antistatiki bejergisi, aşgazana garşy we ş.m.

Guangye hemişe hile ünsi jemleýär, bu biziň üçin esasy alada we hemişe bardy.GuangYe hemişe ekologiýa taýdan durnukly iş tejribesine ymtylsa-da, olary diňe bir tendensiýa hökmünde däl-de, eýsem pudagyň belli bir geljegini hem ykrar edip, daşky gurşawy goramak üçin GRS şahadatnamamyz we OEKO-TEX 100 bar.

Her bir müşderiniň bize baryp görmegini hoş geldiňiz.

Işgärler umumy ýaşaýyş jaýy